วันที่ 17 มกราคม 2566 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทา'วิทยาศาสตร์ (ด้านชีววิทยา) โดยมีทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาชีววิทยาร่วมกันเป็นวิทยากรภาคบรรยาย และควบคุมการทำปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จำนวน 29 คน ซึ่งในโครงการนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมตัวอย่างจากพืช การศึกษาเนื้อเยื่อพืชรวมถึงการจำแนกประเภทเนื้อเยื่อพืชประเภทต่างๆ ตลอดจนฝึกทักษะการถ่ายภาพเนื้อเยื่อพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป