เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีรัตน์ สร้อยศรี หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ในหัวข้อ A Multipurpose Classroom Capture by Design : Hybrid/Virtual Live Stream Production and Management ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา