เกณฑ์ในการพิจารณาองค์ประกอบที่ 1 (ร้อยละ 70) แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ปฏิทินการส่งหลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 


แบบเสนอภาระงานบุคลากร (สายวิชาการ) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และ

แผนส่งเสริมการจัดทำเอกสารทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 2 ปี (4 รอบการประเมิน) คณะวิทยาศาสตร์สและเทคโนโลยี

แบบตรวจสอบเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในสถาบันอุดมศึษา (องค์ประกอบที่1 ข้อ 2 งานวิจับและงานวิชาการอื่น ๆ)


แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2/2563


แบบฟอร์มการรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี

แบบฟอร์มการรายงานครุภัณฑ์แทงจำหน่าย


 เกณฑ์การประเมินครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)


ขั้นตอนการทำงาน 


บบเสนอภาระงานบุคลากร

แบบเสนอภาระงานบุคลากร (สายวิชาการ)
ตัวอย่างแบบเสนอภาระงานบุคลากร (สายวิชาการ)  

 

แผนส่งเสริมการจัดทำเอกสารทางวิชาการ

แผนส่งเสริมการจัดทำเอกสารทางวิชาการ
ตัวอย่าง แผนส่งเสริมการจัดทำเอกสารทางวิชาการ  

แบบประเมินในส่วนงานคณะฯ

รายการแสดงการปฏิบัติราชการตามผลสัมฤทธิ์ของานผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562
คู่มือการใช้โปรแกรมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกณฑ์ในการประเมินองค์ประกอบที่1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

 แบบฟอร์มการเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการ

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งวิชาการ
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (องค์ประกอบที่ 2) ตำแหน่งวิชาการ
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งวิชาการ

พนักงานเงินรายได้

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานเงินรายได้ (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งวิชาการ
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานเงินรายได้ (องค์ประกอบที่ 2) ตำแหน่งวิชาการ
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งวิชาการ
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบที่ 2) ตำแหน่งวิชาการ
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของลูกจ้างชั่วคราว (องค์ประกอบที่ 1) ตำแหน่งวิชาการ
แบบข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของลูกจ้างชั่วคราว (องค์ประกอบที่ 2) ตำแหน่งวิชาการ
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

งานจัดซื้อจัดจ้าง

 

รายงานการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา

 

ใบลา

สำหรับอาจารย์

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน

สำหรับสายสนับสนุนสาขาวิชา

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน

สำหรับสายสนับสนุนสำนักงาน

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาพักผ่อน