ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ. 2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยโครงการบริการวิชาการหรือบ่มเพาะธุรกิจ พ.ศ.2563

 

แบบฟอร์มสอนชดเชย  
แบบฟอร์มขอจัดทำข้อสอบ

 

แบบฟอร์มขอรับใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา
ใบแจ้งการทุจริต

 

 

 

ฟอร์มรายละเอียดการกำกับห้องสอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ฟอร์มรายละเอียดการกำกับห้องสอบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟอร์ม กำหนดตารางสอบและแต่งตั้งกรรมการกำกับห้องสอบ การสอบกลางภาค  
   

 

 

ฟอร์ม มคอ.

ฟอร์ม มคอ. 3 วิชาชีพ
ฟอร์ม มคอ. 3 ศึกษาทั่วไป
ฟอร์ม มคอ. 5 วิชาชีพ
ฟอร์ม มคอ. 5 ศึกษาทั่วไป
   

ฟอร์มบันทึกการขอสอนชดเชย

 
ฟอร์มบันทึกข้อความ  
ใบบันทึกการขอสอนชดเชย  
   

ฟอร์มขอแก้ระดับคะแนน/ขอส่งผลการเรียนล่าช้า

 
สวท. 17-06 ใบรายงานผลการขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์  
สวท. 01-201 แบบฟอร์มขอส่งผลการเรียนล่าช้า  
   

ฟอร์ม วชก.

 
วชก.01 แบบรายงานรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน  
วชก.02 แบบฟอร์มตารางสอบ  
วชก.03 แบบรายงานระดับคะแนน (ใบรายงานเกรด)  
วชก.04 ใบบันทึกขอแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน  
วชก.05 ใบบันทึกการขอแลกเปลี่ยนชั่วโมงกำกับห้องสอบ