เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจการสนับสนุนการจัดการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดย รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคุณพัชชุดาญ์ พันธุ์พิพัฒน์ ประธาน บริษัท เวลา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม  โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณฐณัคชล ทองเพ็ง เป็นพยาน ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และวิชาชีพร่วมกันระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์