P          Positive Thinking หมายถึง การยอมรับความจริง มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทายและเชื่อมั่นว่าแก้ปัญหาได้  (คิดเชิงบวก)

            L          Lifelong Learning หมายถึง เป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (มีการเรียนรู้อยู่เสมอ)   

            U          Unity หมายถึง ยอมรับและผสานความแตกต่างที่หลากหลาย (มีความเป็นหนึ่งเดียว) และสามารถทำงานเป็นทีมได้

            S          Scientific Mind หมายถึง คิดอย่างมีระบบ (มีจิตวิทยาศาสตร์)