วิสัยทัศน์


        “บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคียงคู่คุณธรรม สู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์”


พันธกิจ

 

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  2. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3. สร้างงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  4. ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ