สาขาวิชาฟิสิกส์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภศิลป์  เฟื่องฟุ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ครรชิต  กำลังกล้า
หัวหน้าสาขา    ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  พะวงษ์ ดร.ชุติมา  ภาคสัญไชย ดร.ชุติมา  อุปถัมภ์
     
     
ดร.ดิเรก บุญธรรม ดร.จิระวัฒน์  จันทรังษี อาจารย์อภิชาติ  พองพลา
     
     
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริณี   ไวท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผิวพรรณ  ประจันทร์ศรี ดร.เฟื่องฟ้ากาญจน์  ชูตระกูลวงศ์