สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
ดร.อรสา  พัสดุ ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ ดร.ปิยะ  ถิรพันธุ์เมธี
หัวหน้าสาขา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีด้านวิชาการ
     
อาจารย์กุลชยา  พงษ์แสวง อาจารย์ชาญวิทย์  มุสิกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์   ภัยวิมุติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   รองอธิการบดี
     
อาจารย์ศรีสุดา  สรนันต์ศรี อาจารย์สุรีพร  นวลนิ่ม อาจารย์ชนาเนตร   อรรถยุกติ
     
     
อาจารย์สถิระ   ชัยชนะกลาง อาจารย์ฉัตรชัย  รักถิ่น อาจารย์มนรดา   ศิริมงคล
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     
อาจารย์นิลุบล  บุตรไชย อาจารย์สิริอร   นุชผดุง อาจารย์ศุภฤกษ์  ฉัตรธนโชติ