หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีรัตน์  สร้อยศรี อาจารย์ปริญญา   สัญญะเดช อาจารย์ทิฐฐาน  เนียมชูชื่น
หัวหน้าสาขา    
     
อาจารย์เกรียงไกร  พละสนธิ อาจารย์อ้อมใจ   บุษบง  ว่าที่ ร.ต. ภัทรวรรธน์  ไกรปิยเศรษฐ์
     
   
อาจารย์วิสิฐ  ตั้งสถิตกุล   ดร.เศรษฐา วีระธรรมานนท์  นางสาวรัตติพร  ณ นคร