สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
อาจารย์สมชาย   ดิษฐาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช  กลิ่นพิกุล ดร.โสภา  หนูแดง
หัวหน้าสาขาวิชา    
     
 
ดร.วิไลลักษณ์  บินดาร์ อาจารย์เสน่ห์  สำเภาเงิน อาจารย์วรชัช บู่สามสาย