สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ  
ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา อาจารย์สุริยา  สงค์อินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย   พรมาลัยรุ่งเรือง
หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา   
     
อาจารย์กิตติ   จรินทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สูนฤต  เงินส่งเสริม  อาจารย์กานดา คล้ายวรรณะ