เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  
 

 
  นายลภน ทองเกตุ   
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  หัวหน้าสำนักงาน , งานกิจการทั่วไป  
     
นางสาวจินตนา  ช่างถม นางสาวสุพร   ม่วงขวัญ นางสาวนันทนา  แก้วเกษการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานวิชาการ งานการเงิน งานบุคลากร ครุภัณฑ์
     
นางสาวจิดาภา  ชื่นสงวน นายนัทธร  นามแดง นางสาวนงลักษณ์   เสือทุ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน งานสารสนเทศ งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ งานสารบรรณ
     
   
นางสาวขนิษฐา โพธิ์มณี  นางสาวณัชชา ดวงพลอย  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
งานพัสดุ วัสดุ    
 

นายบุญโชติ  ขันติมุติพร นางสาวจิรวรรณ  ดำเอียด นางสาวณภัสสร  พุกบุญมี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จนท.ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จนท.ภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  จนท.ภาควิชาวิทยาศาสตร์
     
 
นางสาวปิ่นอนงค์  โพธิวัฒน์ นายวรัช   ตันติวงศ์ นางสาวบัณฑิตา ศรีทอง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
สาขาเคมี สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
     
   
นางสาววัลยา  ทองแย้ม นางยุพิน  ชุ่มชื่น นางสาวรุ่งฤดี  พรมภักดิ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป นักการภารโรง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
     
 
นายเชาวลิตร์ นาคไธสง นางสาวทิพวัลย์ วงศ์เนียม  
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักการภารโรง  
 สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ