ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   
  ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์  
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล  วุฒิกนกกาญจน์ ดร.ปิยะ  ถิรพันธุ์เมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ แดงศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
     
 
ดร.สุรวิทย์  นันทการัตน์ ดร.พิชามญชุ์  น้อยสุวรรณ  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
 (ด้านอาคารสถานที่และศิลปวัฒนธรรม)  (ด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม)  
     
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  บุญทรง อาจารย์กุลชยา  พงษ์แสวง  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู่ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 (ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)  (บริการวิชาการและประกันคุณภาพ)  
     
   
 อาจารย์อนัญญา  ไทยบุญนาค อาจารย์ประเสริฐ  อยู่สำราญ  
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  
 (งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) (งานควบคุมภายในและสารสนเทศ)   
     
  หัวหน้าภาควิชา  
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อาทิตยา มีหนองหว้า ดร.นุชริน ทองพลู ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา  เสาร์สิงห์
หัวหน้าภาควิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาคคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าภาคเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม
     
     
  หัวหน้าสาขาวิชา  
     
 ภาควิทยาศาสตร์    
รองศาตราจารย์ปิยนุช นาคพงศ์ ดร.ฤทัยรัตน์  สุทธิสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมเดช ภักดี
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
     
     
 
ดร.สวลักษณ์  จันทรเทพธิมากุล ดร.วินัย  อวงพิพัฒน์  
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม  
     
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 
ดร.จตุพล ขาวฟอง อาจารย์ ดร.อรสา  พัสดุ  
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
     
 ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม    
อาจารย์ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ ดร.นชพรรณ  จั่นทอง ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ