ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้
” ให้กับนักเรียน จำนวน 56 คน โดยใช้กิจกรรม “การใช้ สมาร์ตโฟน (Smartphone) ร่วมกับ
สัญญาณบลูทูท (Bluetooth) สำหรับควบคุมและบังคับรถหุ่นยนต์” นักเรียนที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป


      

 


 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ


ได้มีพิธีการมอบทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 เป็นจำนวน 69 ทุนๆ ละ 5,000 บาท
โดยได้รับเกียรติ จาก
1. รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. ดร.สิริเบญจา กอวัฒนา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. ดร.สุริศักดิ์ บุญกิตติพร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ และ
4. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบทุนดังกล่าว


 

    เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานแดนศิลป์ถิ่นอีสานตอนล่าง ณ เมืองปราสาทหิน ดินแดนแห่งวัฒนธรรม ต้นแบบนวัตกรรมแบบผสมผสาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและศิลปกรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา


                                   

                                  

               

        เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต เรืองสว่าง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ โดยแบ่งการประชุมย่อยตามกลุ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ กลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช กลุ่มจุลินทรีย์ และกลุ่มนิเวศวิทยาและนวัตกรรมจากสิ่งมีชีวิต และมีการเสวนา “การประชุมระดมความคิดนักอนุกรมวิธานเพื่อสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการร่วมและข้ามศาสตร์และสถาบัน” การประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต เรืองสว่าง ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์