ข่าวกิจกรรม

         

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจแบบบูรณาการ           ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและ ความงาม แบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet เนื้อหาประกอบด้วยสมาธิบำบัด สมุนไพรฯเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน การลดความเครียดด้วยน้ำมันหอมระเหย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการนอนและนาฬิกาชีวิต ภาคบ่ายมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยฤาษีดัดตน และ work shop online การทำผลิตภัณฑ์ Deep sleep lavender oil pollow spray และ Hebal alcohol gel

                               

                               

           

       วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชาฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกช่วยให้คำแนะนำในด้านต่างๆ


                     

                    

           เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ 

  1. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ   พิชิตพรชัย      ประธานกรรมการ 
  2. ผศ.ดร.ปิยะฉัตร      จิตต์ธรรม         กรรมการ
  3. ผศ.เขมชาติ           สุรกุล               กรรมการ

                    

                    

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คุณอัครพล บุญวรเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร  คุณอาทิตยา เพียววาณิช ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง คุณวชิรญา บัววิจิตร ผู้จัดการอาวุโส และ คุณทศพร ลายลิขิต ผู้จัดการฝ่ายขาย เพื่อการลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ Oneweb Low-Code เพื่อการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท อวาแลนท์ โกลบัล จำกัด ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  บรมราชินีนาถ


 

                               

                              

                         

               เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอการดำเนินการ และแผนดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ

 


                    

                 

 

บุคลากร ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก ประจำปี 2564