ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมเปิดงานกิจกรรม Open House 2563 และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยภายในงานมีกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละสาขา ดังนี้

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ได้จัดกิจกรรม แสดงผลงานภาพยนตร์และถ่ายภาพ , เสวนาและจัดแสดงงานภาพยนตร์ , สาธิตการผลิตรายการโทรทัศน์ , สาธิตการถ่ายภาพบุคคล
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้จัดกิจกรรม DJ ดีจ้อ ข่าววิทยุทัศน์ , จ้อไม่หยุด กับการรายงานข่าว
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้จัดกิจกรรม พิมพ์พัด หรรษา
 4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรม Inspiration
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ได้จัดกิจกรรม การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยตามธาตุเจ้าเรือน , สาธิตการนวดไทย การนวดหน้า ตรวจสภาพผิวหน้าและริ้วรอย , ร่วมสนุก การเล่นเกมส์ทางอโรมาเทอราปี
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้จัดกิจกรรม ไข่มุกอัลจิเนท , เกมส์จับผิดภาพ & Foodsafety Bingo
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ได้จัดกิจกรรม งานไม้ DIY
 8. สาขาวิชาเคมี ได้จัดกิจกรรม มหัศจรรย์สบู่เหลว
   

          วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เดินทางไปที่ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือการทำงานร่วมกันและเยี่ยมชมอาคารเคเอกซ์ เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าพบสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ในการหารือเรื่องการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการของอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

  

  

  

 

               วันที่ 21 มกราคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แด่ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้แก่

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมฟ้า นาคโต ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ
 2. ดร.ดิเรก บุญธรรม ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช กลิ่นพิกุล ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายที่ปรึกษาดีเด่น ด้านบริการวิชาการ
 4. คุณจิรวรรณ ดำเอียด ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

    

  

  

         เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยมี ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำรายวิชาการผลิตสารคดีโทรทัศน์ และวิชาเทคโนโลยีการออกอากาศ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์  ในหัวข้อ “Gimbal เพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์” จากคุณนิธิ แซ่อึง และทีมงานบริษัท The Digital STM Limited Partnership ณ ห้อง S203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยได้รับการสนับสนุนกล้องถ่ายภาพจาก บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท Sony ประเทศไทย ที่ให้โอกาสนักศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติและทดลองใช้ Gimbal ในการผลิตสื่อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในวิชาชีพ

  

  

           วันที่ 26 ธันวาคม 2562 อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในการจัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ 10 และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

  

  

  

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คุณวิสาข์ ถนอมทรัพย์ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจ และคณะทำงานฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าพบคณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร เพื่อแนะนำหน่วยงานและวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่วนมากมักเป็นโจทย์ทางด้านอาหาร จึงมีความสนใจเชิญคณะอาจารย์จากสาขาวิชาฯ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านระบบคุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยากรรับเชิญในการแชร์องค์ความรู้ที่ทันสมัยและกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพความงามและเยี่ยมชมห้องเรียน smart classroom สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงอีกด้วย