ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของที่ระลึกแก่ คุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท PTT International Trading USA Inc. ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ“ปิโตรเคมี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรทางธรรมชาติ” ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการนี้มีผู้เข้าฟังจากภายนอกประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และผู้สนใจจากภายนอกร่วมเข้าฟังบรรยาย การบรรยายในครั้งนี้ได้ให้ความรู้ทางปิโตรเคมี สร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวคิดและส่งเสริมภาวะผู้นำสำหรับผู้เข้าฟังต่อไป

  

  

  

 

              เมื่อวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย ของอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการแนะแนวในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรมเป็นอย่างมาก

 

  

  

        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดย ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ดำเนินการประชุมโดยอาจารย์กุลชยา พงษ์แสวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (บริการวิชาการและประกันคุณภาพ) รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 แนวทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการ (short course) ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ประจำปี 2563

 

  

   

         เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอการดำเนินการ และแผนดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกช่วยให้คำแนะนำในการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ

  

  

    

   

ฃฃ

 

         วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “ทำบุญครบรอบ 14 ปี วันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ” ณ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน ทำบุญให้กับคณาจารย์และนักศึกษาที่ล่วงลับไปแล้ว

 

  

  

  

  

       เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร บุญทรง อาจารย์อนัญญา ไทยบุญนาค ดร. สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล อาจารย์อาฒยา สันตะกุล อาจารย์นฤมล จอมมาก ดร. ปนัดฎา พิมสี และนางสาวปิ่นอนงค์ โพธิวัฒน์ เป็นวิทยากรในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -ม.6) ของโรงเรียนศึกษานารี จำนวน 120 คน ณ ชะอำ อีโค่ แคมป์ รีสอร์ต จ. เพชรบุรี กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ และการทำปฏิบัติการทำโยเกิร์ตรสธรรมชาติ และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนที่ร่วมโครงการ