ข่าวกิจกรรม

 

    เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสืบสานแดนศิลป์ถิ่นอีสานตอนล่าง ณ เมืองปราสาทหิน ดินแดนแห่งวัฒนธรรม ต้นแบบนวัตกรรมแบบผสมผสาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและศิลปกรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานกับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา


                                   

                                  

               

        เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต เรืองสว่าง ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 10” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ โดยแบ่งการประชุมย่อยตามกลุ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ กลุ่มสัตว์ กลุ่มพืช กลุ่มจุลินทรีย์ และกลุ่มนิเวศวิทยาและนวัตกรรมจากสิ่งมีชีวิต และมีการเสวนา “การประชุมระดมความคิดนักอนุกรมวิธานเพื่อสร้างโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการร่วมและข้ามศาสตร์และสถาบัน” การประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิต เรืองสว่าง ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์


                          

                          

 
         วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดรายการ UTK Open House 2022 “เปิดบ้าน UTK สร้างเครือข่าย MOU” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live เริ่มการถ่ายทอดสดด้วยการกล่าวต้อนรับผู้ชมจาก รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งในวันนี้เป็นการนำชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กนกพร บุญทรง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ เช่น ความทันสมัยของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  
                        
                        

 

           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ ดร.ดิเรก บุญธรรม และ ดร.พิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ เป็นกรรมการในการสรรหาหัวหน้าภาคฯ ในครั้งนี้ ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ


                                

                                

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries