ข่าวกิจกรรม

ในช่วงสอบปลายภาค 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีมาตรการป้องกัน Covid-19 โดยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันคัดกรองนักศึกษา ก่อนขึ้นห้องสอบ ตึกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถ และอาคารสอบสาขาวิชาต่างๆ อีกทั้งยังทำความสะอาดห้องสอบ หลังเลิกสอบ รอบเช้า และรอบบ่าย

 

  

 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563  สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดย   ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์  อาจารย์ประจำรายวิชาการถ่ายภาพโทรทัศน์ใต้น้ำ  ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ ระบบจัดการสี (Color Management System) และเทคนิคการพิมพ์ภาพเพื่องานสร้างสรรค์ ”  จากคุณบัญชา เหล็กคง  ณ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาได้นำไปใช้ในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในวิชาชีพ

 

  

  

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมเปิดงาน “ โครงการออกแบบสืบงานศิลป์ ครั้งที่ 2 ตอน Culture in the Future ”  และเยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่เกิดจากการใช้องค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อเพิ่มทักษะต่อยอดองค์ความรู้และปลูกฝังแนวคิดและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมไทย

 

  

  

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 , Prof. Dr. Charles W. Knapp จาก Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, University of Strathclyde, Glasgow, UK  ได้มาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาทั้งหลักสูตรภาคปกติ นานาชาติ และบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการน้ำและน้ำเสีย (Water and wastewater treatment)” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดสัมมนาในรายวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชณี ศรีคำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินโครงการ

 

               

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Charles W. Knapp Knapp จาก Department of Civil and Environmental Engineering, University of Strathclyde, Glasgow สหราชอาณาจักร   เพื่อทำความรู้จัก แนะนำคณะ หลักสูตร ประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และหารือเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต อีกทั้งยังได้พาเยี่ยมชมสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะ

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประชุมหารือวางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี