ข่าวกิจกรรม

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประโยชน์แท้แก่มหาชน ในระหว่างวันที่      19 - 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนำเสนอการสืบสานและอนุรักษ์ เขามอไทย พร้อมได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมการนำเสนองานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่
 
1. การวิจัยฟองน้ำน้ำจืด ในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.นิสิต เรืองสว่าง
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนอิมัลชันด้วยวิธีอัลตร้าโซนิคจากน้ำมันหอมระเหยดอกสายน้ำผึ้งที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดย อาจารย์วรรณิสา แก้วบ้านกรูด และ ผศ.ดร.อาทิตยา   มีหนองหว้า
3. การหาสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตไกลซีนบีเทนภายใต้สภาวะความเค็มโดยไซยาโนแบคทีเรียมชนิดเซลล์เดียว Synechococcus sp. โดย ดร.ฤทัยรัตน์ สุทธิสุวรรณ และ    อาจารย์เพ็ชร สุธิภรณ์

  
  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องในวันคล้าย วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ ภายในพิธี ดร.ธวัชชัย  สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้มอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาในกิจกรรมสาธรช่อแรกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


                         

                        

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมเดช ภักดี หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ในกิจกรรม “เกษตรกรอัจฉริยะรุ่นจิ๋ว”  ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สมาร์ตโฟน ผ่านสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม และมีความคิดสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


  

                                  

                               

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการเนื้อเยื่อพืช  โดยมีทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาชีววิทยาร่วมกันเป็นวิทยากรภาคบรรยาย และควบคุมการทำปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศึกษานารี จำนวน 60 คน ซึ่งในโครงการนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมสไลด์ด้วยวิธี Wet mount และวิธี Free hand section ฝึกการย้อมสีเนื้อเยื่อพืช จำแนกประเภทเนื้อเยื่อพืชประเภทต่างๆ ตลอดจนฝึกทักษะการถ่ายภาพเนื้อเยื่อพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


  


    


 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ พัฒนาทักษะปฏิบัติฟิสิกส์กลศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษานารี จำนวน 55 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   80 พรรษา บรมราชินีนาถ