เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดร.สราณี สุทธิศรีปก และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มาศึกษาดูงานที่ สาขาวิชาเทคโนโลยี  การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ เพื่อศึกษาในเรื่องการผลิตสื่อวิดีโอ Video Production ในห้อง Studio และ ห้อง MCR โดยนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานในการผลิตรายการด้วยกล้องหลายตัว Multi Camera และการผลิตรายการด้วยฉากเสมือนจริง Virtual Studio ได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีรัตน์ สร้อยศรี หัวหน้าสาขาฯ และอาจารย์     ภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ ให้การต้อนรับ