เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3           
โดยมีอาจารย์ สราณี สุทธิศรีปก และอาจารย์เกรียงไกร พลสนธิ อาจารย์ประจำรายวิชาเทคนิคการประกาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงของผู้ประกาศข่าวเบื้องหน้า และการทำงานเบื้องหลังต่าง ๆ ในรายการสดของทางสถานี โดยมี คุณปราโมท วุฒิสาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส     
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ต้อนรับและมอบแนวคิด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เป็นสาระความรู้ที่ดีให้กับนักศึกษา