เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คุณวิสาข์ ถนอมทรัพย์ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจ และคณะทำงานฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าพบคณะอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร เพื่อแนะนำหน่วยงานและวัตถุประสงค์การทำงานโครงการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยส่วนมากมักเป็นโจทย์ทางด้านอาหาร จึงมีความสนใจเชิญคณะอาจารย์จากสาขาวิชาฯ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านระบบคุณภาพอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยากรรับเชิญในการแชร์องค์ความรู้ที่ทันสมัยและกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพความงามและเยี่ยมชมห้องเรียน smart classroom สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงอีกด้วย