เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยมี ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ประจำรายวิชาการผลิตสารคดีโทรทัศน์ และวิชาเทคโนโลยีการออกอากาศ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสาธิตการใช้อุปกรณ์  ในหัวข้อ “Gimbal เพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์” จากคุณนิธิ แซ่อึง และทีมงานบริษัท The Digital STM Limited Partnership ณ ห้อง S203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยได้รับการสนับสนุนกล้องถ่ายภาพจาก บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) และ บริษัท Sony ประเทศไทย ที่ให้โอกาสนักศึกษาเรียนรู้ฝึกปฏิบัติและทดลองใช้ Gimbal ในการผลิตสื่อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในวิชาชีพ