วันที่ 21 มกราคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี แด่ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมฟ้า นาคโต ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ
  2. ดร.ดิเรก บุญธรรม ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงค์นุช กลิ่นพิกุล ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายที่ปรึกษาดีเด่น ด้านบริการวิชาการ
  4. คุณจิรวรรณ ดำเอียด ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน