วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เดินทางไปที่ สำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือการทำงานร่วมกันและเยี่ยมชมอาคารเคเอกซ์ เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าพบสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ในการหารือเรื่องการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการของอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)