เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้การต้อนรับ คุณวิวรรธน์ เลิศวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเอกชนและราชการ กรุงเทพฯ และคุณ รมิดา พรหมเสน ผู้จัดการฝ่ายขายราชการและวัสดุสิ้นเปลือง กรุงเทพฯ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ และเป็นการพัฒนา การจัดการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และร่วมกันพัฒนางานวิจัยและวิชาการร่วมกัน