เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวัติ เลิศจันทรางกูร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม  ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากศาตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม