เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมวิทยามหาเมฆ ชั้น 2 อาคาiเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยมี นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รองประธานกรรมการ เปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และคณะอนุกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ