Print
Hits: 62

              ด้วยนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ขอรับการสนันสนุนวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อ การบันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ การแสดงหุ่นละครเล็กผสมผสานแบบร่วมสมัย เรื่อง   "อัคนีผีเสื้อน้ำ" โดยการแสดงนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มอบหมายให้ ดร.พรรัก เชาวนโยธิน และ ดร.อิทธิณัฐ ตันติวิทิตพงศ์ ดำเนินโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตสื่อ  โดยทำ   การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล เทคนิคการจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์และเทคโนโลยีการออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎี และภารปฏิบัติสู่การทำงานภายใต้สถานการณ์จริงอีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุ่นละครเล็กซึ่งเป็นภูมิปัญญาและมรดกของชาติไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

        ทั้งนี้การแสดงได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2563   ณ ลานกิจกรรมบ้านนาฏศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เจริญกรุง 82