เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ และ อาจารย์ประภาภรณ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือการเฝ้าระวัง และการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อ “การเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2563” ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 24 มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 10 ประเภทสื่อ รวม 37 สาขารางวัล ณ ห้องบันยัน 1  ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ นางรัตนากร ทองสำราญ ประธานคณะทำงานโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารงาน ได้แก่ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรรค์