เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ  อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สูนฤต เงินส่งเสริม และ อาจารย์โสภา หนูแดง เป็นกรรมการในการสรรหาหัวหน้าภาคฯ ในครั้งนี้ ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ