เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดองค์ประกอบภาพและพื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล “อยากสานฝันเส้นทางช่างภาพ” ภายใต้โครงการบูรณาการรายวิชาการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีกับการบริการวิชาการ โดยมี ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก และอาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ซึ่งโครงการนี้มีนักศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพในยุคดิจิทัล ปฏิบัติการการถ่ายภาพตามหลักการและทฤษฎี และมีกิจกรรมการประกวดการถ่ายภาพ หัวข้อ “เพื่อน” เพื่อชิงรางวัล มูลค่ากว่า 3,000 บาท โดยมีนักเรียนสนใจและเข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน ทั้งนี้โครงการยังได้รับความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริษัท นิคอน เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แลคตาซอย จำกัด และ บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด