เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ สติกเกอร์ไลน์ทำก็ง่ายขายก็คล่อง ”     ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และและวิทยุกระจายเสียง ณ ชั้น 3 ห้อง 309 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ