เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “ การสร้างหุ่นยนต์บังคับด้วยสัญญาณบลูทูธ ” ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในคณะ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 170 คน