เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้เชิญคุณพิรัช ธัมพิพิธ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท มอริโอ โปร จำกัด มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4 ในหัวข้อ เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีน โดยบรรยายถึงการนำระบบการพิมพ์สกรีนไปประยุกต์ใช้ในการผลิตงานพิมพ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของคนในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ วัสดุใหม่ที่นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการพิมพ์สกรีน และการเป็น Printing Service Provider (PSP) ในอนาคต