คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน และมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการจากผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะ