วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการตัดต่อวิดีโอดิจิทัล ของหลักสูตรเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง โดยเป็นการจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้อง S203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ