เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยมีการเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมสัมมนาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ และได้เชิญ คุณกรนันท์ ชื่นพิชัย Visualizer บริษัท Wunderman Thomson Thailand ได้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “ความสำคัญของสตอรี่บอร์ด ” ณ ห้องประชุม 227 อาคาร 22 สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์