เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 208 คน ในหัวข้อ “การสร้างรถยนต์ไฟฟ้าบังคับด้วยสัญญาณบลูทูธ” ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม