เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ในรายวิชาการรายงานข่าวโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล โดยอาจารย์เกรียงไกร พละสนธิ ได้จัดบรรยายในหัวข้อ "การรายงานข่าวและการใช้เสียงในงานข่าว" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ณ ห้อง S305 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ เพื่อเพิ่มทักษะในวิชาชีพผ่านการเรียนรู้จากมืออาชีพที่มีประสบการณ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรวัฒน์ พึ่งทอง ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพจาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆ ที่สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเองในการรายงานข่าวแก่นักศึกษาในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี