วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางการศึกษากับสถานศึกษาเครือข่าย ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 5  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประชุมแนวทางความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับสถานศึกษาเครือข่าย นิทรรศการและการแนะแนวการศึกษาต่อ