สำนักงานศาลปกครอง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 33 คน ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี  อาจารย์ทิฐฐาน เนียมชูชื่น และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์" พร้อมทั้งเปิด Work shop ด้านการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลองนำความรู้จากการอบรมมาทดลองปรับใช้  อีกทั้งยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมโครงการถึงปัญหาในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานต่อไป