วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฉายภาพยนตร์สั้น “มาหาหนัง” ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการรวม (อาคารสิรินธร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ