เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมินผลการทำงานประจำปีงบประมาณ 2563 จากกรรมการภายนอก รองศาสตราจารย์พันธวัศ สัมพันธ์พานิช (ประธานกรรมการ) ศาสตราจารย์อรวรรณ ชัยสภากุล (กรรมการ) และกรรมการภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย จันทร์มณี (รองอธิการบดี) และ อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง (ผู้ช่วยอธิการบดี) ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ พร้อมนี้ได้มีโอกาสพาคณะกรรมการทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม