เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร บุญทรง อาจารย์อนัญญา ไทยบุญนาค ดร. สวรักษ์ จันทรเทพธิมากุล อาจารย์อาฒยา สันตะกุล อาจารย์นฤมล จอมมาก ดร. ปนัดฎา พิมสี และนางสาวปิ่นอนงค์ โพธิวัฒน์ เป็นวิทยากรในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 -ม.6) ของโรงเรียนศึกษานารี จำนวน 120 คน ณ ชะอำ อีโค่ แคมป์ รีสอร์ต จ. เพชรบุรี กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ และการทำปฏิบัติการทำโยเกิร์ตรสธรรมชาติ และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนที่ร่วมโครงการ