Print
Hits: 126

        เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โดย ดร.ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ดำเนินการประชุมโดยอาจารย์กุลชยา พงษ์แสวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (บริการวิชาการและประกันคุณภาพ) รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2563 แนวทางการจัดทำโครงการบริการวิชาการ (short course) ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ประจำปี 2563