Print
Hits: 143

              เมื่อวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัย ของอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการแนะแนวในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนของโรงเรียนวัดทรงธรรมเป็นอย่างมาก