เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของที่ระลึกแก่ คุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท PTT International Trading USA Inc. ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคุณจตุรงค์ วรวิทย์สุรวัฒนา มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ในหัวข้อ“ปิโตรเคมี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรทางธรรมชาติ” ณ ห้อง S203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการนี้มีผู้เข้าฟังจากภายนอกประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และผู้สนใจจากภายนอกร่วมเข้าฟังบรรยาย การบรรยายในครั้งนี้ได้ให้ความรู้ทางปิโตรเคมี สร้างแรงบันดาลใจ ให้แนวคิดและส่งเสริมภาวะผู้นำสำหรับผู้เข้าฟังต่อไป