Print
Hits: 96

        เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ของสาขาวิชาเคมี ณ สาขาวิชาเคมี ห้องปฏิบัติการ 207 208 และ 303 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียน ปฏิบัติการเคมีประกอบด้วยสมบัติของธาตุหมู่ IA IIA และธาตุทรานซิชัน การไทเทรตกรด-เบส การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำมัน การหาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบไม้ด้วยเทคนิคยูวีวิสิเบิล สเปกโตรโฟโตเมตรี โครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก