วันที่ 6 กรกฎาคม 2564  ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ คุณปรเวธฎ์ เกษมโชค  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยานนาเวศ  คุณสุทธินี แก้ววิไล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ คุณอภิชาติ  ลำภูพินิจพงศ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ และ คุณภาคภูมิ ทองลาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ณ ห้องประชุมวิทยาสาทร ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ