เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน และ 10-11 กรกฎาคม 2564 ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช  และ ผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลู เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการสร้างสื่อการสอน อาทิ Canva & Loom , YouTube และ Google class room โครงการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 19 คน และระยะที่สอง  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 24 คน  วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้

                                1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์

                                2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ 

                                3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย