คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปี 2564